Volcano Name: Vostochnaya Khodutka Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 300809
Alternate Name:
Zapadnaya Khodutka
Volcano Type: Shield volcano(es)
Latitude: 51.9333333333
Longitude: 157.7333333333
Region: Kamchatka and Mainland Asia Sub Region: Kamchatka Peninsula
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads