Volcano Name: Ksudach Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 300050
Alternate Name:
Chernyi Utes
Domeshnyaya
Kamenistaya
Kskhudach
Ksudatsch
Nezametnaya
Paryashchyi Greben
Paryashchyi Utes
Schtjubelja
Sfinks
Shtyubel'
Sjadukta
Stena
Stubel Crater
Tonkaya
Voniuchi Khrebet
Vonyuchi Khrebet
Wonjutschij Chrebet
Zamok
Volcano Type: Stratovolcano(es)
Latitude: 51.8000000000
Longitude: 157.5333333000
Region: Kamchatka and Mainland Asia Sub Region: Kamchatka Peninsula
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

Eruption Start Date: 28/3 /1907 Date Error:
Eruption End Date: Dating Technique: Historical records
Eruption Date Quality: High quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 0.700 (Literature)
Bulk deposit volume (km3): 1.750 (Literature)
Magnitude : 5.300 (Calculated)
Maximum Column Height (km): 22.000 (Literature)
Maximum Intensity : 10.720 (Column Height)
Maximum VEI : 5.000 (Literature)
Eruption Start Date: 1750 Date Error:
Eruption End Date: Dating Technique: Radiocarbon (corrected)
Eruption Date Quality: Low quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 0.210 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 0.500 (Literature)
Magnitude : 4.700 (Calculated)
Maximum VEI : 4.000 (Literature)
Magma: Dacite
Calculated Density:
Rock Classification:
Dacite
Eruption Start Date: 1000 Date Error: 50
Eruption End Date: Dating Technique: Radiocarbon (corrected)
Eruption Date Quality: High quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 0.400 (Literature)
Bulk deposit volume (km3): 0.900 (Literature)
Magnitude : 5.000 (Calculated)
Maximum VEI : + 4.000 (Literature)
Minimum Column Height (km): 15.000 (Literature)
Minimum Intensity : 10.060 (Column Height)
Tephra fall DRE Volume (km3): 0.330 (Calculated)
Tephra fall Deposit Volume (km3): 0.800 (Literature)
Magma: Dacite
Calculated Density:
Rock Classification:
Dacite
Eruption Start Date: 240 Date Error: 100
Eruption End Date: Dating Technique: Radiocarbon (corrected)
Eruption Date Quality: Medium quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 8.000 (Literature)
Bulk deposit volume (km3): 18.500 (Literature)
Ignimbrite DRE Volume (km3): 1.500 (Calculated)
Ignimbrite Deposit Volume : 3.500 (Literature)
Magnitude : 6.300 (Calculated)
Maximum Column Height (km): 30.000 (Literature)
Maximum Intensity : 11.240 (Calculated)
Maximum VEI : 6.000 (Calculated)
Tephra fall DRE Volume (km3): 6.250 (Calculated)
Tephra fall Deposit Volume (km3): 15.000 (Literature)
Magma: Dacite-Rhyolite
Calculated Density:
Rock Classification:
Dacite
Rhyolite
Magma: Rhyolite
Calculated Density:
Rock Classification:
Rhyolite
Eruption Start Date: -3000 Date Error:
Eruption End Date: Dating Technique: Stratigraphy
Eruption Date Quality: Low quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 0.200 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 0.500 (Literature)
Magnitude : 4.700 (Calculated)
Maximum VEI : 4.000 (Literature)
Magma: Andesite-Dacite
Calculated Density:
Rock Classification:
Dacite
Andesite
Eruption Start Date: -4900 Date Error:
Eruption End Date: Dating Technique: Radiocarbon (corrected)
Eruption Date Quality: Low quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 3.000 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 7.500 (Literature)
Magnitude : 5.900 (Calculated)
Maximum VEI : + 5.000 (Literature)
Tephra fall DRE Volume (km3): 3.400 (Calculated)
Tephra fall Deposit Volume (km3): 8.500 (Literature)
Magma: Andesite
Calculated Density:
Rock Classification:
Andesite
Eruption Start Date: -5200 Date Error:
Eruption End Date: Dating Technique: Radiocarbon (corrected)
Eruption Date Quality: Low quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 1.300 (Literature)
Bulk deposit volume (km3): 3.000 (Literature)
Magnitude : 5.500 (Calculated)
Maximum VEI : ? 5.000 (Literature)
Magma: Andesite-Dacite
Calculated Density:
Rock Classification:
Andesite
Dacite
Eruption Start Date: 9756 BP Date Error: 129
Eruption End Date: Dating Technique: Radiocarbon (corrected)
Eruption Date Quality: Low quality Preferred Date: Y
C14 Date: 8750 C14 Date Error: 50
Bulk DRE Volume (km3): 0.800 (Literature)
Bulk deposit volume (km3): 1.750 (Literature)
Magnitude : 5.200 (Calculated)
Maximum VEI : 5.000 (Literature)
Tephra fall DRE Volume (km3): 0.600 (Calculated)
Tephra fall Deposit Volume (km3): 1.500 (Literature)
Magma: Andesite
Calculated Density:
Rock Classification:
Andesite
Eruption Start Date: 35000 BP Date Error: 5000
Eruption End Date: Dating Technique: Not Available
Eruption Date Quality: Low quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 10.000 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 25.000 (Literature)
Magnitude : 6.400 (Calculated)
Maximum VEI : 6.000 (Literature)
Magma: Dacite
Calculated Density:
Rock Classification:
Dacite
Eruption Start Date: 40000 BP Date Error:
Eruption End Date: Dating Technique: Not Available
Eruption Date Quality: Low quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 16.000 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 40.000 (Literature)
Magnitude : 6.600 (Calculated)
Maximum VEI : 6.000 (Literature)
Magma: Dacite
Calculated Density:
Rock Classification:
Dacite
Eruption Start Date: 162000 BP Date Error: 17000
Eruption End Date: Dating Technique: Ar-Ar
Eruption Date Quality: Medium quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): > 4.000 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): > 10.000 (Literature)
Magnitude : ? 6.000 (Calculated)
Maximum VEI : ? 6.000 (Literature)

Data downloads

Alternate Property downloads