Volcano Name: Gamchen Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 300210
Alternate Name:
Baranii
Barany
Gamchensky
Gamtschen
Lukovitsa
Menner
Molodoi
Severny Gamchen
Sopka Khamchenskaya
Yuzhny Gamchen
Zapovedny
Volcano Type: Complex volcano(es)
Latitude: 54.9733333333
Longitude: 160.7016666667
Region: Kamchatka and Mainland Asia Sub Region: Kamchatka Peninsula
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads