Volcano Name: Abu Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 283001
Alternate Name:
Anduke
Era
Gongen-yama
Hashimasho
Hirasesho
Hukase
Husuma-yama
Hutashimasho
Irao-san
Iraro-san Minami
Jyoman
Kaneue
Kasa-yama
Katamata
Komure-yama
Nabe-yama
Nishi-Daihokusei
Nishi-Oshima
Okinosho
Oonoguri
Osabaguri
Shiun-zan
Sugihara
Tubase
Ubukanishi
Volcano Type: Shield volcano(es)
Latitude: 34.5000000000
Longitude: 131.6000000000
Region: Japan, Taiwan, Marianas Sub Region: Honshu
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads